©  Foto:

Nærå Strand

Nærå Strand er en lavvandet fjord, hvor du kan se marsk som den har set ud mange steder i Danmark, og spotte de mange fugle i området.

Nærå Strand er er et smalt, lavvandet fjordområde med et vandareal på ca. 2 km². I stenalderen var Nærå Strand del af en lavvandet fjord, der dækkede store dele af Nordfyn. Det forbandt Odense Fjord i øst med området omkring Bogense i vest, og man kunne sejle fra Nr. Nærå, forbi Krogsbølle og ind til Klintebjerg og Odense.

Nærå Strand blev reddet

I 1800-tallet blev der lavet mange inddæmninger, og Nærå Strand er derfor noget af det eneste af det gamle lavvandede område, der er tilbage. I 1940'rne og 1950'erne var der store planer om at inddæmme Nærå Strand og gøre det til landbrugsjord, men fiskerne kæmpede hårdt imod det, da der var meget fiskeyngel i vandet. Det lykkedes fiskerne at redde Nærå Strand, og i 1998 fik området status af vildtreservat.

Nærå Strand er marskområde med smalle strandenge og rørskov. Mod nordøst op mod Flyvesandet ligger det fladvandede Agernæs Flak, som er et af Fyns største vadeområder. Det er et stort yngleområde for fugle, så her er der adgangsforbud i yngletiden.

Det er et paradis for fugle, og du kan se store flokke af vadefugle, ænder, svaner, gæs, ryler, hjejler, viber og mange andre fugle.

Her er det eneste sted på Nordfyn, hvor du kan opleve fænomenet Dark Sky om natten. Her er nemlig hverken gadelygter eller beboelse lige i nærheden, så der er klar stjernehimmel.

COASTal Life

Nærå Strand er en del af det store kyst- og naturgenopretningsprojekt COASTal Life. Målet er at sænke kvælstofbelastningen fra markerne til kystområdet og genetablere og forbedre strandenge, stenrev og ålegræsenge. COASTal Life-projektet omfatter Limfjorden, Mariager Fjord og Nærå Strand, og det er støttet af EU og private aktører som Ørsted, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond, der ejer flere naturområder på Nordfyn.

Adgang til Nærå Strand

Du kan se Nærå Strand fra Nørreby Hals-stien, fra enden af Skærvej eller fra skydebanen ved den tidligere pumpemølle i den sydøstlige ende af Nærå Strand. Du kommer til Kissemae pumpehus via grusvejen Kissemae. Kisse betyder grus, og made betyder eng. Det var de lave engområder vest for bakken Kissebjerg, der engang var en ø midt i vandet.

Der er en bænk i området.

Du kan komme ud til Nærå Strand og Kissemae via Kirkegyden forbi Nørre Nærå Kirke (der står at kun ærindekørsel er tilladt, men at gå en tur eller tage ud til pumpehuset er et lovligt ærinde) og via Kissemae forbi Klinte Kirke.

Området er en del af Naturpark Nordfyn.

Husk at følge de tre regler for færdsel i naturen: Følg de afmærkede stier, hold din hund i snor og tag dit affald med hjem. Og tag billeder i stedet for at tage planter ♥

Der er et shelter ved pumpehuset.

Nærå Strand og Flyvesandet

Du kan se Agernæs Flak fra Flyvesandet, hvor der er et fugletårn, eller fra Nørreby Hals (kør til Nørreby og videre ad Halsvej).

Bemærk, at der er adgangsforbud på den yderste del af Flyvesandet i yngletiden.

⇒ Find kortet og gå tur ad stien langs Nørreby Hals!

⇒ Læs mere om Flyvesandet!