Gå til indhold
©  Foto:

Nærå Strand

Nærå Strand er en lavvandet fjord, hvor du kan se marsk som den har set ud mange steder i Danmark, og spotte de mange fugle i området.

Nærå Strand er er et smalt, lavvandet fjordområde med et vandareal på ca. 2 km². I stenalderen var Nærå Strand del af et lavvandet område, der dækkede store dele af Nordfyn. Det forbandt Odense Fjord i øst med området omkring Bogense i vest, og man kunne sejle fra Nr. Nærå, forbi Krogsbølle og ind til Klintebjerg og Odense.

Nærå Strand blev reddet

I 1800-tallet blev der lavet mange inddæmninger, og Nærå Strand er derfor noget af det eneste af det gamle lavvandede område, der er tilbage. I 1940'rne og 1950'erne var der store planer om at inddæmme Nærå Strand og gøre det til landbrugsjord, men fiskerne kæmpede hårdt imod det, da der var meget fiskeyngel i vandet. Det lykkedes fiskerne at redde Nærå Strand, og i 1998 fik området status af vildtreservat.

Nærå Strand er marskområde med smalle strandenge og rørskov. Mod nordøst op mod Flyvesandet ligger det fladvandede Agernæs Flak, som er et af Fyns største vadeområder. Det er et stort yngleområde for fugle, så her er der adgangsforbud i yngletiden.

Det er et paradis for fugle, og du kan se store flokke af vadefugle, ænder, svaner, gæs, ryler, hjejler, viber og mange andre fugle.

COASTal Life

Nærå Strand er en del af det store kyst- og naturgenopretningsprojekt COASTal Life. Målet er at sænke kvælstofbelastningen fra markerne til kystområdet og genetablere og forbedre strandenge, stenrev og ålegræsenge. COASTal Life-projektet omfatter Limfjorden, Mariager Fjord og Nærå Strand, og det er støttet af EU og private aktører som Ørsted, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond, der ejer flere naturområder på Nordfyn.

Adgang til Nærå Strand

Du kan se Nærå Strand fra Nørreby Hals-stien, fra enden af Skærvej eller fra skydebanen ved den tidligere pumpemølle i den sydøstlige ende af Nærå Strand.

Du kan se Agernæs Flak fra Flyvesandet, hvor der er et fugletårn, eller fra Nørreby Hals (kør til Nørreby og videre ad Halsvej).

Bemærk, at der er adgangsforbud på den yderste del af Flyvesandet i yngletiden.

⇒ Find kortet og gå tur ad stien langs Nørreby Hals!

⇒ Læs mere om Flyvesandet!

Vi ses på: