©  Foto:

Vestre Enge, Bogenses Grønne Hjerte

Vestre Enge er et smukt naturområde, hvor du kan se enge, som de så ud for 100 år siden - et godt sted til at spotte fugle og andre dyr!

Bogense Grønne Hjerte er et smukt engområde mellem byen og kysten. Her er en dejlig sti, hvor du kan opleve naturen tæt på.

Du kan også tage familien med på Natureventyr i det Grønne Hjerte, hvor I følger den spændende historie på en sjov rute for børn og barnlige sjæle. Læs hvordan I tager på Natureventyr her!

Området var tidligere en lavvandet fjordarm vest for Bogense. Det er faktisk derfor, at Bogense har det navn, det har: Det er sammensat af ordene Bog og Næs, altså et fremspring ud i vandet, hvor der vokser bøgetræer. I 1817-19 lykkedes det driftige Bogensebønder at bygge en dæmning mellem halvøen Fogense og byen. Dermed er Bogense ikke længere et fremspring ud i vandet, men en del af kysten.

De næste mere end 100 år lå det inddæmmede område hen som fugtige enge afvandet til Kattegat af små vindmøller. Efter anden verdenskrig blev Vestre Pumpestation bygget samtidig med, at et omfattende dræningsarbejde af engen blev udført. Det udtørrede området så meget, at jorden flere steder kunne pløjes og overgå til almindelig markdrift.

Naturgenopretning

Nu forsøger man at beskytte naturen i området. Den ferske eng er et kulturlandskab fremkaldt af husdyrenes græsning eller høslæt. Ophører græsningen eller høslættet, gror engen til i tagrør, krat og senere skov. Vestre Enge har ligget ekstensivt og afgræsset hen i en halv snes år, og de mere sjældne engplanter er ved at vende tilbage. Om foråret bliver engen gul af rannunkler og på fugtige steder hvid af engkarse. Ind imellem finder man den gule engkappeleje og den fredede violette majgøgeurt. I kogen mellem de to diger er der en fin bestand af majgøgeurter, lige som den sartgule halvsnylter skjaller er ved at brede sig i tæpper i de fugtige engpartier.

Jo mere vand, der er på engen, desto flere fugle. Er man rigtig heldig, får man et glimt af den farvestrålende isfugl, som fisker i kanalerne. Visse år jager mosehornugler over engen i de sene eftermiddagstimer.

Fuglelivet varierer hen over året. I forårsmånederne yngler få par viber og rødben og måske den efterhånden sjældne dobbeltbekkasin, hvis engen er våd nok. Mere almindelige fugle som gråand og grågås yngler også. En gang imellem afsøger rørhøgen området for føde. Efterår og vinter er det gæssene, der præger billedet. Grågæs og de højarktiske bram- og knortegæs græsser i flokke på engen.

Find vej

Du finder Vestre Enge ved at gå på stierne enten fra Bogense Marina eller fra Vestre Engvej.

Du kan parkere på den store parkeringsplads på Marinavej ved Bogense Marina.